LIEN DOAN TAY  SON

Báo Liên Lạc số Mùa Đông 2015. Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên phát hành tháng 12/2015. Báo dày 36 trang.

Đặc San 85 năm Hướng Đạo Việt Nam . Hội Đồng Trung Ướng Hướng Đạo Việt Nam phát hành tháng 12/2015 để kỷ niệm 85 năm thành lập phong trào HĐVN (1930-2015). Báo dày 341 trang, màu sắc rực rở với nhiều bài viết đặc sắc và nhiều trang giới thiệu đơn vị HĐVN trên toàn thế giới .

 

 

 

 

 

 

 

 

...