LIEN DOAN TAY  SON

 

 

 

Trại Họp Bạn Vững Tiến 2015 Kỹ Niệm 85 năm Hướng Đạo Việt Nam trên toàn Thế Giới 1930-2015, tổ chức tại Glenfield, NSW Australia từ ngày 27/12/2015.
Video Clip do Sharon Nguyễn & Zena Trần - Liên Đoàn Văn Lang - Sydney, NSW - AUS thực hiện
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

...